CONTRIBUTIE

De contributie voor een lidmaatschap van de OVO bedraagt voor 2021:

€ 225,00 ex. BTW per jaar. Het lidmaatschap bij de OndernemersVereniging wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar en wordt, behoudens opzegging, steeds stilzwijgend voor de periode van een jaar verlengd. Opzeggingen moeten de vereniging minimaal drie maanden vóór het verstrijken van het kalenderjaar bereiken (vóór 1 oktober).