Financiële zorgen bij medewerkers…….

Signaleert u als ondernemer financiële zorgen bij één van uw medewerkers, dan is het goed om te weten dat SchuldHulpMaatje hulp Oudewater er is om inwoners van Oudewater hierbij te ondersteunen! U kunt uw medewerkers hier altijd naar doorverwijzen.

In 2013 is SchuldHulpMaatje Oudewater van start gegaan. De diaconieën van de Hervormde Gemeente Oudewater Hekendorp, de RK Parochie en de Protestantse Gemeente Oudewater hebben hiervoor het initiatief genomen. Door aansluiting te zoeken bij de landelijke vereniging van SchuldHulpMaatje wordt de maatjes van SchuldHulpMaatje Oudewater een solide basis geboden voor het uitvoeren van hun werk. Deze maatjes zijn goed opgeleid en gecertificeerd. Zij volgen de door de landelijke vereniging beschikbaar gestelde cursussen en kunnen altijd een beroep doen op de daar aanwezige kennis en ervaring.

Uitgangspunt is het verlenen van schuldhulp aan inwoners van de gemeente Oudewater. Dit ongeacht ras, geloof of levensovertuiging. Het streven is om in een vroegtijdig stadium met deze mensen in contact te komen met als doel verdere financiële problemen te voorkomen en indien mogelijk de schuldsituatie op te lossen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar oplossingen voor de korte termijn, maar er wordt ook aandacht besteed aan het in de toekomst gezond houden van de financiële huishouding.

De maatjes bieden hulpvragers begeleiding en ondersteuning, maar nemen nooit de verantwoordelijkheid van hen over. Zij helpen met het ordenen van de administratie en het vergroten van het eigen inzicht hierin. Indien nodig worden contacten gelegd met professionele hulpverlenende instanties. Verder sporen zij hulpvragers aan om afspraken met instanties na te komen.

Een SchuldHulpMaatje neemt het werk van professionele hulpverleners niet over, maar vult het aan en ondersteunt het. Er wordt daarom ook nauw samengewerkt met Ferm Werk / Plangroep en het Stadsteam Oudewater. Eveneens is er regelmatig contact met lokale maatschappelijke organisaties zoals de Voedselbank. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat vertrouwelijk met gegevens wordt omgegaan.

Door SchuldHulpMaatje wordt geen financiële ondersteuning gegeven. Als iemand schulden heeft is dit geen oplossing voor langere termijn, deskundige hulp en begeleiding wel. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje geven dit. Gratis. Voor iedereen die het nodig heeft.

Wat kan SchuldHulpMaatje Oudewater voor u als ondernemer/werkgever betekenen?

Belangrijk is dat mensen zonder zorgen aan een werkdag kunnen beginnen. Signaleert u financiële problemen bij een medewerker die in de gemeente Oudewater woont, dan kunt u hem of haar in een gesprek doorverwijzen naar SchuldHulpMaatje Oudewater. Eventueel kan ook een folder worden uitgereikt. Deze kunt u opvragen via de hieronder genoemde contactgegevens.

Wilt u meer weten over SchuldHulpMaatje Oudewater, bezoek dan de website www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl of stuur een email naar info@schuldhulpmaatjeoudewater.nl.

Voor hulpvragen kan het nummer 06 – 12683219 worden gebeld.