Notulen ALV 31-03-2017

Agenda Voorzitter door Marleen van Dam

 1. Opening: te gast bij Sijf en Dax van Zuilen

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. Zij bedankt Dax van Zuilen voor de uitnodiging om onze ledenvergadering dit jaar in het bedrijfspand van ‘Sijf en Dax’ te houden.

 1. Notulen jaarvergadering 2016

Er zijn geen vragen naar aanleiding van de notulen van de ALV van 1 april 2016 en deze worden door de voorzitter vastgesteld.

 1. Gemeente Oudewater – Wethouder Bob Duindam

Wethouder Bob Duindam  geeft aan dat onlangs de begroting door de raad is goedgekeurd en er €300.000,- beschikbaar is om Bedrijvenpark Tappersheul op te knappen. De datum van het vooroverleg is 22 juni 2017. De ontwikkeling van Tappersheul III wordt toegelicht. De gemeente heeft een medewerker aangesteld die zich hiermee bezighoudt.

De wethouder kondigt aan dat de heer Peter Ewalds met de BVO de economische agenda zal bespreken. Hiervoor heeft de gemeente input nodig van ons als ondernemers.

Vraag Fred van Schaik: Ik heb vernomen dat de provincie een rem zou zetten op de ontwikkeling van nieuwe industrie. Wat is daarvan waar? De wethouder geeft aan dat dat niet over het Oudewaterse beleid gaat.

Vraag van Dick Maaijen: In Schoonhoven zijn bedrijven verplaatst vanwege geluidsoverlast, terwijl er nu weer woningen omheen worden gebouwd. Wil de gemeente zulke fouten voorkomen? Wethouder is het daarmee eens.

Vraag Jan de Wit: Waarom wil de gemeente zaken verplaatsen? Is het de gemeente te doen om de winst die het op de grond kan maken? Volgens de wethouder is dat niet aan de orde, want het is hun eigendom, anderzijds, woningbouw rendeert voor de gemeente.

Vraag Gijs Kasius: Ik heb vernomen dat er een bijeenkomst over drugs is geweest onlangs en ik had daar graag bij willen zijn. Kan de gemeente of de BVO zulke bijeenkomsten aankondigen? Antwoord Astrid van Jaarsveld: Deze bijeenkomst werd inderdaad door de gemeente georganiseerd. Ik was er bij als professional en vanuit deze bijeenkomst zal een groep worden geformeerd. De BVO zal ook onze leden hiervan op de hoogte stellen.

 1. Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan? Belangenbehartiging!

De voorzitter geeft aan de hand van verschillende foto’s een overzicht van de activiteiten op het gebied van Belangenbehartiging van het afgelopen jaar. In de gedachte “BVO is BINK”: Belangenbehartiging, Informatievoorziening, Netwerken, Kennisdelen.

Informeel overleg met Burgemeester en Wethouders

Werkoverleg Ferm Werk, gemeente Oudewater en BVO

ViTap bestuur, raadsleden en BVO

Kwartaaloverleg Platform Utrecht West

Ondernemersacademie Woerden

Bijeenkomst Platform Utrechtse Waarden

Open brief aan Gemeente Oudewater namens alle ondernemersorganisaties

Bijeenkomst ondernemersvereniging Stichtse Vecht-platform Utrecht West met Eric Wiebes

Oriëntatie op samenwerking met NOVO

 

Agenda Penningmeester door Hans van Raaij

 1. Financieel verslag 2016 (Informatie)

De penningmeester informeert de aanwezigen dat het goed gaat met de vereniging en geeft een toelichting op het financieel verslag. Het financieel verslag ligt ter inzage bij Avant Accountants voor eventuele belangstellenden. De vergadering verleend décharge.

 1. Verslag Kascommissie

De voorzitter vraagt de kascontrole commissie om een oordeel. De commissie bestaat uit Hans Sluijs en Mike Zengerink (reserve lid). Hans Sluijs meldt dat het de kascontrolecommissie heeft behaagt dat er geen onregelmatigheden gevonden en er wordt décharge verleend.

 1. Verkiezing Kascommissie

Hans Sluijs verlaat de kascontrole commissie en wordt bedankt voor zijn inzet. De voorzitter vraagt de aanwezigen om een vrijwilligers als kandidaat voor de kascontrole commissie. Joost Brand meldt zich, die als reserve lid naast Mike Zengerink de nieuwe kascontrole commissie wordt.

 

Agenda Evenementen door Astrid van Jaarsveld

 1. BVO Outdoors 2016 (Kennis)

Het afgelopen jaar vonden 3 BVO Outdoors plaats. Als eerste Outdoors werd de Fa. Plomp aangedaan; een druk bezochte en gezellige bijeenkomst ter ere van hun nieuwe machine. De volgende Outdoors was in het Gemeentehuis op de Visbrug, naar aanleiding van het Rioolwateronderzoek wat uitwees dat er veel drugs worden gebruikt in Oudewater. We werden bijgepraat over drugs, de effecten ervan en ervaringen werden uitgewisseld. Dit was een bijzondere en indrukwekkende bijeenkomst. Onlangs werd een Outdoors georganiseerd, samen met de bedrijvenvereniging van Montfoort. Het onderwerp was het duurzaam kunnen blijven inzetten van personeel. Een nuttige bijeenkomst, waarin de samenwerking met de BV Montfoort een leuke bijkomstigheid was.

 1. BVO uitje 2016 (Netwerken)

Het weer was wederom prima, tijdens de vaartocht op de Wereldhavendagen en wederom waren we onder de indruk van de megabedrijven en evenzo grote handel in de Rotterdamse haven.

 1. Dag van de Ondernemer (Netwerken)

Door MKB Nederland in het leven geroepen; de eerste dag van de ondernemer in november 2016. We hebben tijdens het Happy Hour een borrel gedronken op ons als ondernemers.

 1. Nieuwjaarsreceptie (Netwerken)

De nieuwjaarsreceptie vond plaats in het Ondernemerspunt 2.0 (Goudriaan Vastgoed) en werd opgeluisterd door de Bootz and Belly’s. Goed bezocht en gezellig

 1. Evenementen 2017

BVO Outdoors 16 mei 2017 online en offline knallen met je merk (Kennis) – Haringparty Lopikerwaard 22 juni 2017 (Netwerken) – BVO uitje 2 september 2017 (Netwerken) – Dag van de ondernemer 17 november 2017 (Netwerken) – Nieuwjaarsreceptie 12 januari 2018 (Netwerken). Voor de nieuwjaarsreceptie 2018 zoekt het bestuur nog een mooie geschikte locatie en de leden worden opgeroepen om zich daarvoor aan te melden. De aanwezigen worden aangemoedigd om de vernieuwde website in de gaten te houden.

Agenda Secretaris door Jeroen Harzing

 1. Ledenadministratie (Informatie)

De vernieuwde ledenadministratie heeft een online bron, is gekoppeld aan de website, aan de nieuwsbrief BVO Bulletin, gekoppeld aan een SMS servicedienst en is beschikbaar als exportbestand. Hierdoor is de ledenadministratie gebruiksvriendelijk, onderhoudsvriendelijk en overdraagbaar naar nieuwe bestuursleden. Er wordt een oproep gedaan aan alle ondernemers om een leuke foto aan pr@bv-oudewater.nl te sturen, zodat iedereen zich op een leuke manier kan presenteren.

 1. Ledencommunicatie (Informatie)

Het ledencommunicatieplan bestaat uit een basis van website en berichten die verspreid worden door de maandelijkse nieuwsbrief. Het is opgezet als BINK (Belangenbehartiging, Informatie, Netwerken en Kennis). De website wordt beheert door BVO bestuursleden en leden van werkgroep(en). De berichten op de website zijn gekoppeld aan de nieuwsbrief BVO Bulletin en bevat een online presentatie van de leden. Het is een zgn. responsive design met een extranet (programma 2017) en de mogelijkheid tot het plaatsen van de berichten op social media. De aanwezigen worden van harte uitgenodigd om dit ook te doen. Zo bouwen we naar een leuke vereniging, die aantrekkingskracht uitoefent op potentieel nieuwe leden. Op dit moment wordt het BVO Bulletin zeer goed gelezen en van daar uit doorgeklikt naar de site. Dit heeft het bestuur voor ogen om de leden op de hoogte te houden en informatie te geven over BVO relevante zaken.

 1. Ledenpresentatie (Netwerken en Informatie)

Op de website wordt ieder bedrijf gepresenteerd op een ledenkaart. De ledenkaart is altijd actueel en te bedienen vanaf je smartphone. De leden worden gevraagd om zelf te zorgen voor goede foto’s (een foto van jezelf en een foto van je bedrijf), zodat ieder tevreden kan zijn met zijn eigen presentatie. Om de contactinformatie te optimaliseren vraagt het bestuur om de volgende gegevens: Links voor je eigen sociale media: Dit zijn je Linkedin-pagina, Twitter account, Facebookpagina etc. Ook je 06-nummer is gewenst. Na een vraag van Fred van Schaik geeft Jeroen aan dat deze afgeschermd zullen worden voor bezoekers van de BVO website, maar het bestuur zal dit mobiele nummer gebruiken om informatie via SMS (over bijvoorbeeld een wegafsluiting), of een laatste reminder voor een op handen zijnde bijeenkomst te versturen. De leden wordt gevraagd deze informatie te sturen aan pr@bv-oudewater.nl

 1. Voorstellen nieuwe leden

Naast 3 opzeggingen het afgelopen jaar (Tamara Sille, De Heksenmeppers en Hofman architecten) hebben we 6 nieuwe leden kunnen verwelkomen. De nieuwe leden krijgen de gelegenheid om zich kort te presenteren aan de aanwezigen.

 1. Wim van Dam – Bosch Car Service
 2. John Morsink – Vastgoed Navigator
 3. Muziekschool Oudewater – Loes de Vos
 4. De Mulderije – Armin Mulder
 5. Yvio B.V. – Frank Anbergen
 6. B&B Ruigeweide – Jokeline van de Voort

 

Voorzitter Marleen vervolgt haar agenda van de vergadering

 1. Afscheid Astrid van Jaarsveld

Na twee termijnen van twee jaar legt Astrid haar functie neer. Zij wordt hartelijk bedankt voor haar inzet en vertelt hoe prettig en positief zij het bestuurswerk heeft ervaren. Voor deze warme samenwerking bedankt zij de bestuursleden en oud-bestuursleden hartelijk.

 1. Benoeming nieuwe bestuursleden

Sinds enkele maanden loopt Aschwin Snel stage binnen het bestuur ter voorbereiding op de overdracht van Astrids bestuursfunctie. Hij wordt door het bestuur aan de aanwezigen voorgesteld en Aschwin wordt onder luid applaus geaccepteerd als nieuw bestuurslid.

 1. Doelstellingen BINK 2017

Belangenbehartiging – Gemeente/provincie – BVO op de kaart zetten in de regio

Informatie verstrekking – communicatie van en naar de leden

Netwerken – programma 2017/2018 – actueel op de website BVO

Kennisdelen – BVO-outdoors / Start je tent

Samenwerking overige bedrijvenverenigingen

Onderzoek samensmelting met NOVO en horeca

(Lokale) marktonderzoeken, behoefte onderzoek leden

8.Vacatures Werkgroepen

In de afgelopen tijd is het idee ontstaan om leden actief te betrekken bij de vereniging in de vorm van werkgroepen. Deelname aan een werkgroep heeft altijd een tijdelijk (projectmatig) karakter en heeft als doel het versterken van de vereniging. Op dit moment zoekt het bestuur bijvoorbeeld ondernemers die hun kennis over het ondernemen zouden willen doorgeven aan startende ondernemers; mentoren dus én leergierige starters. Loek Brandenburg en Jaap Bruijnen hebben zich als mentor al gemeld en staan open voor nog andere collega ondernemers. Voor de BVO Outdoors wil het bestuur graag met leden spreken die een Outdoors zouden willen organiseren, of hier ideeën over hebben. Wanneer het gaat over social media heeft het bestuur de wens om bijvoorbeeld ook een BVO Facebookpagina te openen; hier is dan een beheerder voor nodig, en mensen die er af en toe een belangwekkend bericht op kunnen plaatsen. En ten slotte is er binnen het bestuur een vacature. Wie heeft zin om dat op te pakken? De aanwezigen worden bij interesse gevraagd om zich aan te melden via voorzitter@bv-oudewater.nl

 1. Energie Oudewater

Er wordt deze ALV wat tijd en ruimte geboden aan het samenwerkingsverband Energie Oudewater. De workshop Zon op bedrijfsdaken wordt verzorgd door Jan-Willem van der Breggen. Hij vertelt over het vorm geven van in je bedrijf duurzame stappen nemen, dat hand in hand kan gaan met het drukken van de kosten. Isoleren en sparen, zoals hij het noemt door de installatie van zonnepanelen op het dak of de daken van je bedrijfspand. Hij nodigt de aanwezige leden uit voor één van de drie informatie avonden op 8, 9 en 10 mei 2017.

 1. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen vragen meer voor de rondvraag. Wel kondigt Phillip van den Hadelkamp aan dat de BVOleden uitgenodigd zullen worden op het feest ter ere van het 40 jarig bestaan van hun familiebedrijf, op 1 juli 2017.

De voorzitter dankt Dax en Annemiek voor hun gastvrijheid. dankt de Klaproos voor de uitstekende licht en geluidsbijdrage en Joia voor het welriekende eten dat na de vergadering geserveerd zal gaan worden. Ook de aanwezigen worden bedankt en uitgenodigd voor een hapje en een drankje.