BVO_gedeputeerde_provincie_Utrecht_Pim van den Berg

Provincie overleg bedrijvenverenigingen Utrecht West

Op woensdag 21 maart waren BVO Voorzitter Marleen van Dam en BVO Secretaris Jeroen Harzing vertegenwoordigd bij het overleg met de provindie met de gedeputeerde Pim vd Berg, portefeuillehouder Economie & Toerisme, Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling en Energietransitie + tijdelijk mobiliteit.. Aanwezig waren ook de bedrijvenverenigingen:

Arwin Brouwer – VIB De Ronde Venen – Voorzitter bedrijvenplatform Utrecht-W.
Daniël Storm – VIB De Ronde Venen
David Verweij – OKW = Woerden
Thorgerd van Veldhuyzen – OKW = Woerden
Rogier van Baaren – OVL = Lopik
Wim van den Pol – BVM = Montfoort
Marleen van Dam – BVO = Oudewater
Jeroen Harzing – BVO = Oudewater
Harry Spruijt – OSV = Stichtse Vecht
Martijn Meesters – OSV = Stichtse Vecht
Marian van den IJssel – IJsselstein
Monique van Breukelen – Secretariaat

Gedeputeerde Pim vd Berg valt meteen met de deur in huis door op te merken dat de provincie voornemens is meer aandacht te gaan besteden aan (onze) de regio Utrecht West. De volgende agendapunten zijn besproken:
• Visie economische ontwikkeling
• Behoefte bedrijfsruimte
• Bereikbaarheid
• Onderwijs en arbeidsmarkt
• Huisvesting werknemers, uitbreiding rode contouren

Visie economische ontwikkeling

 • Pim vd Berg: er is een onderzoek gedaan over periode 2016 en 2017. Het onderzoek gaat over de huidige economische situatie in de provincie Utrecht en is een bouwsteen voor de omgevingsvisie.
  Het onderzoek kun je hier als pdf downloaden.
 • Naar aanleiding van dit onderzoek wordt een nieuwe strategie ontwikkeld door BUK consultants.
 • Er is een groeiende spanning in het Groene Hart m.b.t. de economische groei en de daarmee gepaard gaande behoefte voor extra en/of nieuwe bedrijfshuisvesting en daarbij behorende woningen.

 

Behoefte bedrijfsruimte

 • Pim vd Berg: logistieke bedrijven vragen fors aan in Utrecht, dat komt hoofdzakelijk door de centrale ligging. Gaat de provincie woningen faciliteren of bedrijven? Dat is op dit moment moeilijk uit te leggen aan de besturen. Door de ligging is Utrecht zeer gewild, maar dat brengt dus meteen ook een logistiek- en een ruimteprobleem met zich mee. Dit is een punt van zorg voor de provincie.
 • Bedrijfsvereniging Stichtse Vegt: maakt zich ernstig zorgen over woningbouw. Er zijn te weinig betaalbare woningen beschikbaar voor de werknemers. Om economisch te groeien hebben we haast met woningen.
 • Uitruilen ruimte is mogelijk volgens Pim. Er is ook een mogelijkheid om meer ruimte te vragen, indien er accuut een ruimteprobleem is (bedrijven gaan anders weg). Dit verzoek kan direct, via de gemeente, aan de provincie worden ingediend. Dan moet wel duidelijk zijn, en onafhankelijk worden vastgesteld, wat de leegstand op de huidige bedrijventerreinen is.
 • IJsselstein ziet weinig tot geen mogelijkheden binnen de huidige regelgeving woningen te bouwen of bedrijven te huisvesten. Gedeputeerde Pim vd Berg: Rijkswaterstaat vindt dat de A2 vol is en gooit daarmee de uitbreidingsmogelijkheden bedrijven in IJsselstein op slot. Tegelijkertijd kan en mag er niet gebouwd worden in IJsselstein en daarmee zitten de bedrijven en de ontwikkeling van de stad feitelijk in een impasse. De Provincie kan hier op dit moment weinig aan doen, behalve door goed kijken naar verschuivingen binnen de rode contouren.


Bereikbaarheid

 • Tappersheul ligt niet aan een doorgaande weg voor Syntens, vandaar dat het lastig wordt om dit goed te organiseren, hun budget staat vast.
 • De provincie is bezig met het realisatieplan fiets, soort OV fiets, georganiseerd voor de Ronde Venen.
 • Op verzoek van de BvO gaat de provincie gaat uitzoeken of dit fietsplan ook kan worden gerealiseerd voor Oudewater, zodat ‘the last mile’ naar Tappersheul, vanaf de provinciale weg kan worden overbrugd
 • Eind april is de uitslag enquete Syntens gereed en verwacht de provincie iets te kunnen zeggen over het eventuele fietsplan voor Oudewater.


Onderwijs en arbeidsmarkt

 • Bedrijven van de bedrijvenvereniging Woerden bieden gratis hun personeel aan om vakopleidingen te ondersteunen zodat er goede mensen worden opgeleid. Dit wordt geweigerd door de scholen, omdat de aangeboden mensen de fte’s inpikken en dat is niet gewenst. Het systeem klopt niet vindt bedrijvenvereniging Woerden. Woerden en Montfoort vinden dit zorgelijk, omdat er verkeerde mensen worden opgeleid voor de behoefte in de directe omgeving.
 • BVO en BVM geven aan graag meer aandacht te geven aan de promotie van de maakindustrie + bijbehorende opleidingen in de regio. Er is grote behoefte aan goed geschoold MBO-personeel dat met zijn/haar handen wil werken.
 • Provincie beloofd de aanwezigen een uitnodiging voor The Economic Board, o.a. met de voorzitter raad van bestuur van ROC Nederland, om het punt van Woerden en Montfoort te bespreken.
 • De provincie komt eind april met een technologie raad om te onderzoeken hoe de opleidingen beter in staat zijn goede vakmensen op te leveren. De aanwezige bedrijvenverenigingen krijgen een uitnodiging voor deze raad.


Huisvesting werknemers, uitbreiding rode contouren

 • Provincie heeft een versnellingsagenda ontwikkeld om woningbouw op korte termijn handen en voeten te geven. Deze is samengesteld in overleg met bouwbedrijven en aanverwante bedrijven.
 • Versnellingsagenda gaat over binnenstedelijke verdichtingsmogelijkheden en is 26 maart aangeboden aan de minister
 • Volgens de provincie bieden de bestemmingsplannen binnen gemeenten nog ruimte om woningen te bouwen. Gemiddeld 65%. De gemeenten moeten dan wel bereid zijn bestemmingsplannen aan te passen.
 • Tiny houses worden genoemd als oplossing. Pim vd Berg vindt dit een modegril.

In de rondvraag wordt nogmaals gewezen op de urgente woningnood voor starters en werknemers. Zodra het nieuwe college in Oudewater is geïnstalleerd zal de BVO werkgroep (bedrijfs)huisvesting contact opnemen met de betreffende wethouder. De officiële notulen en updates volgen via de website en BVO Bulletin.