Werkzaamheden Uitbreiding Tappersheul gestart

Ook plan voor revitaliseren bestaand terrein in voorbereiding.

De werkzaamheden voor de uitbreiding van bedrijventerrein Tappersheul zijn gestart. Het college van B&W heeft het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de kavels eind 2022 aan de kopers worden overgedragen. Ook gaat het college aan de slag om dit jaar te komen tot een plan om het bestaande terrein te revitaliseren. 

De inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding van Tappersheul hebben geleid tot enkele aanpassingen in de planopzet en de bestemmingsregels. Het college is van mening dat met de zorgvuldige inrichting van de sportvoorzieningen, het woon- en leefklimaat voldoende gewaarborgd blijft. Het Broeckerpark wordt verlegd en krijgt een mooiere opzet. 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 24 februari tot 6 april 2021 ter inzage. Iedereen kan dan een zienswijze indienen. Het ontwerpbestemmingsplan en de Nota van Beantwoording inspraakreacties staan vanaf 24 februari 2021 op www.oudewater.nl/uitbreidingtappersheul. De bestemmingsplan-procedure kan naar verwachting dit jaar worden afgerond met vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. 

Start werkzaamheden bedrijfskavels 
Daar waar de nieuwe bedrijfskavels komen, zijn de werkzaamheden gestart. De beste bomen worden verplaatst naar de Iepenweg. Deze vormen een nieuwe rij volwassen bomen. Via deze bomen kunnen ransuilen naar hun verder gelegen foerageergebied. De overgebleven bomen worden gekapt. In het nieuwe Broeckerpark worden ter compensatie veel nieuwe bomen geplant. 

Om de nieuwe bedrijfskavels toegankelijk te maken, worden de Elzenweg, Wilgenweg en Populierenweg verder het plangebied in getrokken. Ook komt bij het hek op de Iepenweg/Toleind een inritweg. Om de wegen aan te kunnen leggen, wordt de grond voorbelast. Zandpakketten persen de slappe ondergrond samen, zodat later grote verzakkingen worden voorkomen. Het zand ligt er zeker een jaar. Daarna worden wegen aangelegd en de bedrijfskavels ‘bouwrijp’ gemaakt. Naar verwachting kunnen eind 2022 de kavels aan de kopers worden overgedragen. 

Wat betekent dit op dit moment voor omwonenden en ondernemers? 
Omwonenden en ondernemers kunnen in het Broeckerpark géén gebruik meer maken van de wandelroute door het deel met de amfibieschermen. Door het plaatsen van enkele loopplanken kunnen wandelaars langs de oostzijde door wandelen naar de Broekkade en verder. Het gebied waar de sportvoorzieningen zijn voorzien wordt nog niet heringericht. 

Zoals gepland gaat het college van B&W ook aan de slag met de voorgenomen revitalisering van het bedrijventerrein Tappersheul. Dit jaar maakt de gemeente een plan wat er op het bedrijventerrein opgeknapt moet worden. Bijvoorbeeld wegen, het parkeren en/of het groen. Dat gebeurt in overleg met de ondernemers van Tappersheul, de ondernemersverenigingen en de gemeenteraad. Naar verwachting is dit plan in het najaar gereed.