Wil je meepraten met de Provincie Utrecht?

Beste BVO-leden,

Slimme oplossingen voor mobiliteit, focus op duurzame energie, beschermen van de natuur, maar ook aandacht voor de menselijke kant bij de snelle technologische ontwikkelingen. Dit zijn een paar voorbeelden van antwoorden op de vraag wat belangrijk is om ook in 2050 een provincie te zijn waar het fijn wonen, werken en leven is.

Op dinsdagavond 23 januari was ik als BVO-voorzitter namens het Platform Bedrijven Utrecht West aanwezig bij de kick off van dit traject! Het is belangrijk ook als ondernemer jouw stem te laten horen, je kunt nu meedenken over de toekomst van onze provincie. Welke ontwikkelingen komen eraan? Wat zijn de kansen en uitdagingen?

Iedereen die wil, is van harte uitgenodigd mee te denken. Wij stellen jouw inbreng bijzonder op prijs!

  • MEEDENKEN: Meedoen kan door hier te klikken en de online enquête in te vullen en mee te doen aan de gesprekken (Gedeputeerde Staten on tour) op de verschillende onderwerpen.
  • OMGEVINGSWET: De provincie bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet in 2021. Deze wet gaat over de fysieke leefomgeving. Denk aan bodem, water, lucht, natuur en cultureel erfgoed. De wet bundelt regels voor projecten en activiteiten in de leefomgeving en maakt ze eenvoudiger. Ook ontstaat er meer samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten in de fysieke leefomgeving.
  • OMGEVINGSVISIE: In de toekomstige Omgevingswet staat dat provincies een omgevingsvisie moeten opstellen. De huidige plannen Ruimtelijke Structuurvisie, Waterplan, Milieubeleidsplan, Mobiliteitsplan en Ruimtelijke aspecten wet Natuurbescherming vervallen dan en komen allemaal samen in die ene omgevingsvisie.
  • PROCES: Dit jaar wordt gebruikt om de Langetermijnvisie voor de provincie op te stellen en uit te werken in een koersdocument. Dit is de opmaat naar de uiteindelijke omgevingsvisie en omgevingsverordening die klaar moeten zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021.
  • VRAGEN: Voor algemene vragen over de provincie Utrecht: info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11